• Zwroty i reklamacje

 Reklamacje

 1. Jeżeli zakupiony Towar ma wadę fizyczną lub jest uszkodzony, sprzedawca odpowiada względem klienta.
 2. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 3. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, klient może: złożyć oświadczenie o usunięciu wady, obniżeniu ceny, wymiany na nowy lub zwrotu pieniędzy. Zgłoszenia wysyłamy na adres psiaspizarnia@gmail.com.
 4. Koszty naprawy lub wymiany na nowy produkt ponosi Sprzedawca.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu reklamacji, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres nadawcy. W przypadku rozpatrzenia reklamacji pozytywnie, koszt dostarczenia Towaru pokrywa Sprzedawca.
 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu reklamacji, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty  wydania Towaru Klientowi.
 7. Reklamację można złożyć na piśmie (formularz reklamacyjny) poprzez odesłanie towaru wraz z opisem wady i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: ul. Browarna 11/13 lok. 103, 97-200 Tomaszów Mazowiecki Zgłoszenie reklamacyjne można składać również poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: psiaspizarania@gmail.com  z zawarciem opisu zgłaszanej wady i zdjęć wadliwego towaru lub opisu zgłaszanego problemu.
 8. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: nr zamówienia, imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, datę nabycia towaru, dokładny opis towaru oraz datę jej stwierdzenia. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu towaru.
 9. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki do Sklepu.
 10. Sprzedawca nie zobowiązuje się w ramach niniejszego Regulaminu do korzystana z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.


Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży informując Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: psiaspizarnia@gmail.com 
 4. Zwrot należy odesłać listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: ul. Browarna 11/13 lok. 103, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
 5. Klient może skorzystać ze wzoru formularza, który dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić i przesłać skanem formularz lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres psiaspizarnia@gmail.com. 
 6. Do zachowania terminu określonego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. 
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 8. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru Konsumenta, zwrócić mu dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem kosztu dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 10. W przypadku płatności za pobraniem, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na podany przez Klienta numer konta bankowego. 
 11. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 13. W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 15. W przypadku posiadania bonu podarunkowego nie ma możliwości wymiany na gotówkę.  
 16. Zwrotom nie podlegają zamówienia zrealizowane za pomocą Bonów Podarunkowych – możliwa jest wymiana produktów na inny rozmiar, kolor  lub na bon podarunkowy.